Reversi se kreiraju prilikom izdavanje robe partneru.

Katalogu reversa pristupa se preko padajućeg izbornika Dokumenti --> Reversi

Slika: Prikaz odabira Reversa

 

Klikom na gumb Novi otvara se prozor za kreiranje reversa. (1.) Broj reversa i Datum automatski se odabiru ali je moguće izmijeniti datum iz padajućeg izbornika.

Klikom na gumb (2.) Odabir moguće je odabrati partnera sa liste partnera ili je moguće dodati novog partnera klikom na gumb Novi partner.

Potrebno je odabrati (3.) Skladište sa kojeg izlazi roba, te je moguće dodati (4.) Napomene ukoliko je potrebno.

Materijal se dodaje tako da se u stavkama reversa klikne desnim klikom miša i iz brzog izbornika odabere (5.) Odabir materijala.

Nakon što je stavka materijala dodana u revers potrebno je odrediti koja se količina robe izdaje na revers.

Moguće je kliknuti mišem u polje Kol i izmijeniti količinu dodanog materijala.

Slika: Prikaz promjene količine robe na reversu

Napomena: Aplikacija upozorava ukoliko je odabrana veća količina robe nego što je ima na skladištu.

 

Klikom na gumb (1.) Knjiži otvara se (2.) prozor provjere odrađene radnje u kojem je potrebno kliknuti na gumb (3.) Da ukoliko se želi knjižiti kreirani revers.

Slika: Prikaz knjiženja reversa

Nakon što je roba vraćena od strane partnera kreira se Povrat reversa.

Kolikom na Povrat reversa otvara se (1.) prozor provjere u kojem je potrebno kliknuti na (2.) Da.

Zatim se otvara novi prozor (3.) Povrat reversa u kojem se odabire datum povrata i upisuje napomena, te je potrebno kliknuti na gumb (4.) Potvrdi.

Podatke o povratu reversa moguće je vidjeti u glavnom prozoru reversa.

Slika: Prikaz podataka o povratu reversa